بسم الله الرحمن الرحیم

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
هر کس در مقابل احسان و نیکی بندگان خداوند شکرگزاری نکند خدا را شکر نگفته است. بنابراین اگر در جامعه روحیه تشکر و قدردانی از انسانهای خیّر، مبتکر و خلّاق از بین برود، گرایش به فعالیت‏های مثبت و سازنده کمرنگ شده و دلسردی و خمودگی جای آن را خواهد گرفت.

از آنجایی که تشکر و تشویق به انگیزش افراد در ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر کمک می‏کند و روح و روان آنانرا بانشاط می‏گرداند، این امر همیشه مورد تأکید اسلام و پیشوایان دینی بوده است.

خوزستان عزیز به عنوان قلب تپنده کشور سالیان زیادی بود که ازنبود یک استاندار توانمند رنج میبرد اما با تدبیر دولت محترم دکتر شریعتی بعنوان نماینده عالی دولت دراستان سکان استان رادردست گرفت گرچه مدت زیادی نگذشته امانشانه های قوی وجود دارد که این جوان خوزستانی استان رامتحول خواهد ساخت بدین جهت همگان وظیفه دینی واخلاقی دارند ضمن قدرانی ازعملکرد ایشان زمینه ی تداوم خدمت این مدیر لایق رافراهم نمایند.

به جهت تنویر افکارعمومی وحسب تکلیف شرعی برآن شدیم تا بعضی ازویژگیهای فردی ومدیریتی ایشان راتبیین نماییم تادرمقابل خداوند عالم ووجدان انسانیمان راحت وسربلند باشیم.

۱) دکتردرطول مدت خدمت به عنوان یک نیروی ارزشی ،سلوک دینی راسرلوحه کارخود قرارداد ودراوج پایبندی به ارزشهای دینی وانسانی وعدم وابستگی به مظاهر دنیوی ومدیریتی ،دلسوزانه وشرافتمندانه وخیر خواهانه مناسبات جدیدی ازمدیریت توانمند دینی را پایه ریزی نمود .بسیاری ازخطوط نادرست کهنه ی مدیریت وسیستم های ارزشی همراهش که اشرافی بود را کنارزد.

این شیوه مدیریت سبب افزایش کرامت انسانی افراد جامعه وپاسخگو بودن مدیریت کلان استان گردید.

این تحول اخلاقی در اعمال مدیریت که منشا درآموزهای دینی دارد علاوه براعتماد عمومی به نظام ضامن مطمئنی جهت حضور گسترده مردم در تمام صحنه هاخواهد بود.

۲) دکتر باشناخت عمیق وملموس از فرصتها وتهدیدها وباعلم به اینکه افراط وتفریط درمدیریت عامل عقب ماندگی است به دوراز وابستگی های جناحی وقومی بسترخدمت رابرای تمام اقوام خوزستان فراهم نمودوتوانست با بکارگیری نیروهای توانمند بومی ،موجی از امید رادردلهای همه علاقه مندان ودلسوزان استان به وجود بیاورد.

گرچه عده ای ازکاسب کاران سیاسی هردوجناح که امیال مادی وگروهی آنها برآورده نشده دست ازتخریب وتضعیف ایشان برنمیدارند اماوجدان بیدارجامعه ونخبگان دلسوز با روشنگری چهره واقعی آنهارا برملا خواهندساخت ونخواهند گذشت استاندارخدوم ومخلص که ازسرمایه های استان است آسیب ببینند.

دکتر ازسردرد خود را وقف خوزستان نمود

کیست که نداند ایشان به تمام شهرها وبخشها وروستاهای استان چندین بار سفر کرده وازنزدیک درجریان مشکلات مردم قرارگرفته!!!!!؟

کیست که نداند ایشان تا پاسی ازشب بیداراست وبامدیران ،نخبگان وآحاد مردم برای برطرف نمودن معضلات استان جلسه می گذارد!!!؟

کیست که نداند براثر پیگیریهای مستمر وتلاشهای گسترده ایشان ریاست محترم جمهور ووزیران محترم بعضا چندبار جهت حل مشکلات مختلف به استان سفرنمودند!!!؟

کیست انکارکند تعامل صحیح وسازنده ایشان بانماینده معزز ولی فقیه دراستان ،خبرگان محترم رهبری ،اصحاب رسانه ودیگر متولیان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان زبان زد عام وخاص است!!!؟

کیست که نداند او باتحمل تهمتها،توهینها وتحمل ناملایمات همواره با شاخصهایی نظیر”توکل””مدارا نمودن” “رعایت اخلاق اسلامی” “نجابت” “پرهیز ازتند خوئی وبداخلاقیهای رایج” توانست گامهای بلندی درجهت ترغیب افکارعمومی نسبت به نظام ومسولان بردارد وزمینه وحدت وبرادری رادراستان تقویت نماید وبه عنوان یک محور قابل اطمینان برای همه تبدیل گردد.

این خصیصه پرده ازاین حقیقت برمیدارد که دکتر امانتداری صادق برای نظام وخدمتگذاری قابل برای مردم است؛ آری برادران وخواهران نجیب خوزستانی دکتر با درک صحیح ازارزشهای اساسی اقوام خوزستان که در رفتار سیاسی او مشهود است.

هوشیارنه،نجیبانه ودردمندانه با اعمال مدیریت ارزشی اعتمادعمومی به نظام رابالا برد وتوانست درکنارسایر عوامل موثرملی واستانی امیدورانه مردم رادر۲۹ اردبیشت به پای صندوقهای رای بیاورد وبااعتماد مجدد به دولت اعتدال ،خوزستان مظلوم وقهرمان رادر مسیر رشد وتوسعه قراردهد.

دکتر عملگرای ما باتلاشهای شبانه روز ثابت کرد رکن رکین ومحور اصلی اصلاحات واعتدال است تاکورشود چشم حسودان خودپسند که به دنبال کمرنگ کردن نقش او در رای بالای خوزستان سرافراز به دولت امید است.

دکتر شریعتی چهره ای ماندگار ،جاودانه ومحبوب برای خوزستان خواهد ماند.

والسلام

نوید لیموچی عضو هیت مدیره خانه مطبوعات استان