به گزارش هورنیوز سى سال قبل، زمانى که بهرام بیضایى در محلات فقیرنشینِ اهواز به دنبال بازیگر مى گشت، پسربچه سیه چرده و ریز نقشى را انتخاب کرد که نامش «عدنان عفراویان» بود.

بعد از درخشش در آن فیلم، دیگر کسى سراغى از عدنان نگرفت. در واقع خودش هم حضور روى پرده سینما را نمى خواست چون حرفه و خاستگاه اجتماعى اش، چیز دیگرى بود.

او سالهاست یک دکه سیگار فروشى دارد و جدیدا نیز با راه اندازى یک مغازه فلافل فروشى، زندگى اش را مى چرخاند.

با گذشت سالها از “باشو” براى عدنان، فقط یک خاطره باقى مانده و پوسترى که روى دکه اش زده و البته سى دى فیلم مذکور را، که به قیمت پنج هزار تومان مى فروشد.

حالا حتى کسانى هم که فیلم «باشو غریبه کوچک» را ندیده اند از روى کنجکاوى سرى به دکه باشو مى زنند و عکسى به یادگار مى گیرند.

موقع عکس گرفتن، گرچه عدنان دستش را روى شانه ام گذاشت و به دوربین لبخند زد اما کلا عکس گرفتن را دوست ندارد چون از کاسبى اش بازمى ماند. شاید هم ابراز علاقه مردم، دیگر برایش عادى شده است!

به این داستان، از دو زاویه مى توان نگاه کرد:

١- تیتر زد که «بازیگر فیلم بیضایى، سیگار مى فروشد» و آه و ناله سر داد که چرا به وضعیت فعلىِ بازیگرِ اصلىِ یکى از مطرح ترین فیلمهاى سینماى ایران رسیدگى نمى شود.

٢- تیتر زد «دکه باشو؛ جاذبه گردشگرى اهواز» و توضیح داد که روزانه چندین نفر سراغ بازیگر فیلم «باشو، غریبه کوچک» مى روند تا با او عکس یادگارى بگیرند.