اصطلاحات فرهنگ سیاسی گاها در ظهور پدیده های نو لاجرم با رجوع به دیگر رشته ها تعریف پدیده را دنبال می نمایند. امروز جهانی در امر سیاست داخلی وخارجی امریکا نه تنها بایک پدیده نو بلکه درحال تجربه ترکیبی از روند سیاست جاری با تکیه بر مدیریت تجاری را شاهد می باشد باید دانست که دلایل بسیاری برای ظهور این نوپدیده امکان وجود آن را مهیا نموده از بحرانهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی جهان در بعد اقتصادی، جمعیت روبه رشد و معضلات زیست محیطی ظهور یک پدیده در بعدسیاسی، فروپاشی شوروی سابق وظهور اسلام سیاسی (جمهوری اسلامی ایران ) و اسلام نظامی (القاعده) در بعدنظامی قدرت روبه افزایش نظامی دول جهانی ونگاههای متفاوت در حال بارگیری دربعد فرهنگی رشد بی رویه لیبرالیسم و نو لیبرالیسم ناکارآمد باید گفت ترامپ ناشناخته محصول این شرایط بحران زابوده این شرایط سوال راپیش می آورد آیاترامپ با آینده نگری آینده نگری (دوربین ) استراتژی جدیدی را برای آمریکا در حال تعریف می باشد یا اینکه صرفا ترامپ در حال اجرای تایتیک های لازم برای زنده نمودن همان استراتژی خفته اوایل دوران جنگ سرد، از جمله جنگ ویتنام می باشد، هرکارشناسی و اندیشمندی در علوم سیاسی و روابط بین الملل باتکیه بر دانستنی های خود سعی بر حل این معما راه می دارد که مسلما بعد زمان در این روند از عوامل مهم تاثیر گذار خواهد بود.